Ugdymas

 

Siekdami įgyvendinti savo viziją – „Vaikai gali daugiau“ – progimnazijoje“MAGIS“ ugdymą(si) grindžiame šiais principais:

 • diferencijuojame ir individualizuojame ugdymo turinį pagal asmeninius gebėjimus ir pažangą;
 • mąstymo (pažinimo) gebėjimus laviname taikydami gabių vaikų ugdymo patirtį;
 • savarankiškos tiriamosios veiklos pagalba formuojame gyvenimiškų ir akademinių problemų sprendimo įgūdžius;
 • asmenybės ugdymą pamatinių vertybių pagrindu grindžiame demokratine ugdymo aplinka.

Progimnazija „MAGIS“ ugdymo procesą vykdo pagal valstybinę pagrindinio ugdymo  programą (5-8 kl.). Tai netrukdo siekti visuminio integralaus pažinimo, lavinti gyvenimo – mokymosi įgūdžius ir skirti pakankamai dėmesio mąstančios asmenybės ugdymui prasmingoms veikloms:

 • filosofijos pamokos apjungia pažinimo siekimą ir būties įprasminimą;
 • išplėsta ir integruota, tiriamąja veikla  paremta, gamtos mokslų programa;
 • informatika ir robotika – žaidybinis informacijos ir procesų tvarkymas – papildo probleminio mokymosi veiklas;
 • kiekvienos užsienio kalbos mokymuisi skiriamos 4 valandos per savaitę:
  • I-oji užsienio kalba – anglų;
  • II-oji užsienio kalba – rusų; mokomasi nuo 5-os klasės;
 • dorinis ugdymas, vykdomas tik pagal katalikų tikybos programą, padeda pažinti ir suprasti save ir santykį su kitais.

Palanki ugdymosi aplinka užtikrinama nedidelėse klasėse – iki 16 vaikų.

Pamokų pradžia – 8:00. Vaikai mokykloje laukiami nuo 7:30.

Dėl informacinio susitikimo kreipkitės info@magis.lt, 85 2737261.